opryskiwacz
fot. Fotolia

30 lipca Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zakończyła przyjmowanie wniosków w ramach wsparcia dla młodych rolników w roku 2018.

Z raportów ARiMR wynika, że do 30 lipca, wnioski o przyznanie 100 tysięcy złotych premii złożyło 3207 młodych rolników.

Przypomnijmy, że o przyznanie pomocy w ramach programu ?Młody rolnik 2018?, mogły zabiegać osoby, które:

? były osobami pełnoletnimi i nie miały więcej niż 40 lat w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy w programie ?Młody rolnik 2018?

? są obywatelem państwa wchodzącego w skład Unii Europejskiej

? posiadają odpowiednie kwalifikacje – wykształcenie lub wykształcenie i staż pracy w rolnictwie. Alternatywnym rozwiązaniem jest zobowiązanie się do uzupełnienia kwalifikacji z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy

? rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 hektar przed dniem złożenia wniosku o wsparcie w programie ?Młody rolnik 2018?, ale nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia tego wniosku.

? przedstawiły biznesplan rozwoju gospodarstwa rolnego i zobowiązały się do jego realizacji w określonym terminie, ale nie później niż do dnia upływu 3 lat od daty wypłaty pierwszej raty pomocy należnej z ?Młodego rolnika 2018?

? najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy w ramach ?Młodego rolnika 2018?, rozpocznie prowadzenie gospodarstwa, którego:

* powierzchnia użytków rolnych jest równa co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o niższej średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha

* wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro.

O przyznaniu pomocy w ramach ?Młodego rolnika 2018?, w pierwszej kolejności decyduje liczba punktów, jaką uzyskali wnioskodawcy, z zastrzeżeniem, że pomoc przyznawana jest tylko rolnikom, którzy uzyskali co najmniej 8 punktów.

Osoby ubiegające się o przyznanie pomocy, mogą otrzymać bezzwrotną premię w wysokości 100 tys. zł, która wypłacana jest w dwóch ratach. Pierwsza w wysokości 80% premii zostaje przyznana po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, a druga w wysokości 20% po zrealizowaniu biznesplanu. 70% kwoty pomocy musi zostać przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.

MRiRW