Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, która ma dać rolnikom większe możliwości w zakresie sprzedaży żywności do sklepów, restauracji czy stołówek.

Projekt przedłożony przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, Jana Krzysztofa Ardanowskiego przewiduje zachęty podatkowe dla rolników uzyskujących dodatkowe przychody z przetwarzania produktów rolnych domowym sposobem. Ponadto sprzedaż żywności wytworzonej w ramach rolniczego handlu detalicznego ma być możliwa do zakładów prowadzących handel detaliczny ? sklepów, restauracji czy stołówek. 

Na mocy nowych zapisów prawnych, zwiększeniu ma ulec także wysokość kwoty przychodu wolnego od podatku dochodowego od osób fizycznych. Obecnie skorzystanie z ulgi jest możliwe, jeżeli kwota sprzedaży żywności nie przekracza 20 tysięcy złotych, ale po modyfikacjach prawnych, ma ona wzrosnąć do 40 tysięcy złotych i dotyczyć zarówno produktów przetworzonych jak i nieprzetworzonych.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upływie 14 dni od momentu ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

MRiRW