odstrzał dzików w Wielkopolsce
fot. Fotolia

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa afrykańskiego pomoru świń, w Polsce odbywają się odstrzały sanitarne dzików w celu niedopuszczenia do przedostania się choroby do hodowli trzody chlewnej.

Za odstrzał dzików odpowiadają koła łowieckie, które stanowią podstawową jednostkę organizacyjną Polskiego Związku Łowieckiego. W związku z tym podczas polowania na dziki nie podlegają bezpośredniemu nadzorowi organów Inspekcji Weterynaryjnej i nie wymagają obecności przedstawicieli tej instytucji w trakcie ich wykonywania.

Ze względu na obecność wirusa afrykańskiego pomoru świń w populacji dzików, myśliwi zobowiązani są do przestrzegania zasad bioasekuracji podczas polowań, które dotyczą obszarów objętych ograniczeniami i obszarów zagrożenia oraz obszarów ochronnych.

W myśl obowiązujących zasad bioasekuracji, na obszarach objętym ograniczeniami i obszarach zagrożenia, odstrzelone dziki nie mogą być patroszone w łowisku, lecz na terenie punktu przetrzymywania tusz odstrzelonych dzików. Odpowiednio odizolowane miejsce powinno być z kolei oznaczone tabliczką z napisem ?Miejsce patroszenia?. Odstrzelone dziki, u których istnieje podejrzenie objawów afrykańskiego pomoru świń, powinny być przekazane do utylizacji (po dokonaniu oględzin i pobraniu próbek do badań laboratoryjnych w kierunku ASF).

Patroszenie dzików powinno odbywać się na foli lub innym szczelnym materiale, a miejsce patroszenia powinno być odpowiednio zdezynfekowane środkiem dezynfekcyjnym w odpowiednim stężeniu. Miejsca zaplamione krwią dzika, np. w trakcie przeciągania tuszy do środka transportu także powinny być odpowiednio dezynfekowane, podobnie jak dłonie i obuwie po zakończeniu patroszenia.

W przypadku patroszenia dzików poza obszarem ochronnym, objętym ograniczeniami i zagrożenia należy dokonywać patroszenia dzików zgodnie z Wytycznymi w zakresie postępowania z patrochami pozyskanymi od dzików podczas polowań, stanowiącymi załącznik do zarządzenia nr 12/2017 Zarządu Głównego Polskiego Związku Łowieckiego z dnia 30 listopada 2017 roku.

Próbki krwi od odstrzelonych dzików badane w kierunku afrykańskiego pomoru świń powinny być pobrane do plastikowych probówek jednorazowego użytku bez antykoagulantu i umieszczone w worku strunowym oraz odpowiednio oznakowane. Aby badanie krwi odstrzelonego dzika było możliwe, konieczne jest pobranie do badań laboratoryjnych co najmniej 2 ml krwi. Podczas pobierania krwi należy unikać zanieczyszczenia od otoczenia tuszy, z której pobierana jest próbka z krwią zwierzęcia. Sprzęt używany do pobierania krwi powinien być umyty, a następnie zdezynfekowany lub w razie konieczności zutylizowany.

Odpowiednich zasad bioasekuracji wymaga także przewożenie odstrzelonych zwierząt z miejsca polowania. Należy pamiętać, aby środki transportu były odpowiednio uszczelnione w celu zapobiegania możliwości wyciekania krwi i wyłożone materiałami jedno lub wielorazowego użytku nadającymi się do skutecznego czyszczenia i dezynfekcji. Środki transportu wykorzystywane do przewożenia tusz, nie powinny być następnie wykorzystywane do działalności związanej z utrzymywaniem lub hodowlą świń, świniodzików i dzików. Wskazane jest stosowanie plastikowych pojemników odpowiedniej wielkości, umożliwiających przeciąganie tusz lub niepatroszonych odstrzelonych.

Punkty, do których transportowane są tusze dzików pochodzące z polowań, powinny być wyposażone w maty dezynfekcyjne i w mobilne urządzenia zapewniające możliwość mycia i dezynfekcji kół środków transportu oraz w razie konieczności ich przestrzeni ładunkowej. Tusze, które trafiają do punktu przetrzymywania, powinny trafić do chłodni. Z kolei patrochy powinny być przetrzymywane oddzielnie (najlepiej w chłodni) i być odpowiednio oznaczone, tak aby w razie konieczności móc odpowiednio przyporządkować je do danej tuszy przetrzymywanej w chłodni.

Tusze pochodzące od odstrzelonych dzików, przed opuszczeniem punktów ich przetrzymywania, powinny być objerzane przez urzędowego lekarza weterynarii. Wszystkie materiały jednorazowego służące służące do zabezpieczenia przewożonej tuszy lub dzika przed patroszeniem powinny pozostać przy patrochach. Materiały wielorazowego użytku powinny z kolei zostać poddane skutecznemu czyszczeniu i dezynfekcji. Czyszczeniu i dezynfekcji należy poddać także środki transportu, które zostały wykorzystane do dostarczenia tusz do punktów przetrzymywania.

Źródło: www.wetgiw.gov.pl