nawożenie gnojowicą
fot. Fotolia

W tym roku po raz pierwszy rolnicy zobligowani są do przygotowania planów nawożenia azotem, które wynikają z unijnych przepisów wskazujących konieczność ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego.

Plan nawożenia azotem nie dotyczy jednak wszystkich rolników, a do jego sporządzenia zobligowani są:

? rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowlę trzody chlewnej powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior,

? rolnicy, którzy prowadzą chów lub hodowle drobiu powyżej 40 000 stanowisk,

? rolnicy posiadający gospodarstwo o powierzchni większej niż 100 ha użytków rolnych,

? rolnicy, którzy prowadzą intensywne uprawy na powierzchni przekraczającej 50 ha gruntów ornych (ich lista została określona w załączniku nr 7 do ?Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu?)

? rolnicy, którzy posiadają w swoim gospodarstwie obsadę zwierząt większą niż 60 DJP według stanu średniorocznego,

? rolnicy, którzy nabyli nawóz naturalny lub produkt pofermentacyjny od rolników prowadzących chów lub hodowlę drobiu powyżej 40 000 stanowisk lub chów lub hodowlę świń powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior, lub od podmiotu importującego.

W sporządzeniu planu nawożenia azotem, pomocne dla rolników mogą być dane z rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych udostępniane rolnikom przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Aby uzyskać informacje dotyczące bydła, owiec, kóz i świń, które przebywały we wskazanej przez rolnika siedzibie stada, w określonym czasie, należy złożyć w biurze powiatowym ARiMR wniosek o wydanie informacji.

Plan nawożenia azotem powinien być sporządzony odrębnie dla każdej działki rolnej i przechowywany w gospodarstwie rolnym przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie tego planu. W przypadku upraw w plonie głównym, plan nawożenia być opracowany od 1 stycznia br. do zbioru danej uprawy (z uwzględnieniem nawożenia uprawy ozimej jesienią roku poprzedniego) oraz opracowany dla uprawy ozimej wysianej jesienią, która będzie plonem głównym w następnym roku.

Rolnicy, którzy są zobowiązani do opracowania planu nawożenia azotem, nie mogą stosować wyższych dawek nawożenia niż te, które wynikają z planu.

Rolnicy prowadzący chów lub hodowlę trzody chlewnej powyżej 2 000 stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub 750 stanowisk dla macior lub chów lub hodowle drobiu powyżej 40 000 stanowisk, muszą sporządzić plan nawożenia azotem tak, aby był on zgodny z zasadami dobrej praktyki rolniczej, na podstawie składu chemicznego nawozów oraz potrzeb pokarmowych roślin i zasobności gleb, uwzględniających stosowane odpady i nawozy.

Kopia takiego planu nawożenia azotem powinna zostać dostarczona wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta) oraz wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska – wraz z uzyskaną wcześniej pozytywną opinią okręgowej stacji chemiczno-rolniczej. Powinno odbyć się to nie później niż do dnia rozpoczęcia stosowania nawozu naturalnego lub produktu pofermentacyjnego.

ARiMR