susza rolnicza 2019 kukurydza
fot. Krzysztof Przepióra

Podobnie jak przed rokiem, susza rolnicza odcisnęła swoje piętno na uprawach, doprowadzając do licznych strach w plonach. Na przestrzeni 2019 roku nie zabrakło innych klęsk żywiołowych takich jak przymrozki czy podtopienia.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju wsi zapowiedziało, że rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, mogą liczyć na wsparcie finansowe.

Poniżej szczegóły dotyczące form pomocy w roku 2019:

1) Rolnicy mogą liczyć na wsparcie finansowe w przypadku upraw, na których szkody poniesione w wyniku klęsk żywiołowych objęły co najmniej 30% uprawy.

2 Rolnicy, którzy w przypadku klęsk żywiołowych ponieśli straty przekraczające 70% uprawy, otrzymają wsparcie w wysokości 1000 zł na hektar.

3) Wypłata pierwszych środków z tytułu wsparcia rozpocznie się we wrześniu 2019 roku.

4) Wsparcie będzie iloczynem powierzchni uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy. Wysokość stawki określi minister rolnictwa w obwieszczeniu.

5) Resort rolnictwa bierze pod uwagę możliwość zróżnicowania stawki pomocy od wysokości szkód w danej uprawie lub od obsady posiadanych przez rolnika zwierząt na powierzchnię wieloletnich użytków zielonych w gospodarstwie rolnym. Dotyczy to takich gatunków zwierząt jak bydło, owce, kozy lub konie.

6) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielać pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i gospodarstwach rybackich.

7) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ? na wniosek rolnika, który poniósł szkody w roku 2019 wywołane przez wymienione wyżej klęski żywiołowe, będzie udzielał pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty.

8) Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie udzielać pomocy w formie dopłat do oprocentowania kredytów bankowych oraz poręczeń i gwarancji spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i gospodarstwach rybackich.

9) Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ? na wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane w 2019 r. przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź ? będzie m.in. udzielał pomocy w opłacaniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty.

10) Dyrektor Generalny Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie miał między innymi możliwość odroczenia w płatnościach dotyczących umów sprzedaży i dzierżawy bez stosowania opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego wnoszonego przez producentów rolnych, którzy ponieśli szkody.

11) Założono, że pomocą z tytułu wystąpienia klęski żywiołowej zostanie objętych 2 855 tys. ha powierzchni użytków rolnych.

12) Z danych pochodzących od Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa wynika, że susza rolnicza występuje na obszarze całej Polski i dotyczy wszystkich upraw objętych monitoringiem, a więc np. rzepaku i rzepiku (31,57 proc. powierzchni upraw), zbóż jarych (47,47 proc. powierzchni upraw), roślin strączkowych (56,53 proc. powierzchni upraw), czy krzewów owocowych (61,80 proc. powierzchni upraw).

13) Głównymi oprócz suszy klęskami żywiołowymi, jakie pojawiły się w 2019 roku były wiosenne przymrozki, które pojawiły się zwłaszcza w uprawach sadowniczych oraz powodzie, które miały miejsce na południu kraju. W całej Polsce pojawiły się natomiast takie zjawiska jak grad, deszcz nawalny czy huragan.

MRiRW