trzoda chlewna
fot. Fotolia

Do 250 tys. zł premii na rozpoczęcie pozarolniczej działalności mogą otrzymać rolnicy ze stref objętych wirusem afrykańskiego pomoru świń, którzy prowadzą chów lub hodowlę trzody chlewnej i chcą z niej zrezygnować.

Wnioski o przyznanie pomocy na rozpoczęcie działalności pozarolniczej finansowanej z PROW 2014-2020 można składać w terminie od 28 lutego do 28 marca 2020 roku w regionalnych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Premię na rozpoczęcie pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich objętych ASF otrzymać mogą:

  • rolnicy, małżonkowie rolnika, domownicy, którzy podlegają ubezpieczeniu w KRUS w pełnym zakresie nieprzerwanie co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy.
  • rolnicy, którzy mają przyznaną jednolitą płatność obszarową do użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa za 2019 rok. Jeżeli rolnik nie otrzymał takiej płatności, musi mieć przyznaną taką płatność za rok 2020 (dokument potwierdzający przyznanie jednolitej płatność obszarowej za rok 2020 można dostarczyć na etapie składania wniosku o wypłatę premii).
  • osoby, które przez 24 miesiące poprzedzające złożenie wniosku miały zawieszoną lub zakończoną pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby, które swój biznes na wsi już prowadzą i chcą go rozszerzyć o nowy rodzaj działalności.

Jeżeli chodzi o wysokość premii, to jest ona uzależniona od liczby utworzonych miejsc pracy. W przypadku utworzenia jednego miejsca pracy można liczyć na otrzymanie bezzwrotnej premii w wysokości 150 tys. zł, przy dwóch nowych miejscach pracy premia wzrasta do 200 tys. zł, a przy trzech do 250 tys. zł. Katalog działalności objętych wsparciem obejmuje usługi, produkcję czy sprzedaż różnych produktów niezwiązanych z rolnictwem.

Premia na rozpoczęcie działalności pozarolniczej jest wypłacana w dwóch ratach. Pierwszą (80%) rolnik otrzyma, gdy spełnieni warunki określone w wydanej decyzji o przyznaniu pomocy, a będzie miał na to 9 miesięcy (liczone od dnia doręczenia decyzji). Pozostałe 20% premii wpłynie na jego konto po rozliczeniu realizacji biznesplanu. Na złożenie wniosku o płatność drugiej raty pomocy przewidziano maksymalnie dwa lata (liczone od dnia wypłaty pierwszej części premii) i nie później niż do 31 sierpnia 2023 roku.

70% kwoty premii musi być wydane na inwestycje w środki trwałe, czyli np. zakup maszyn i urządzeń, środków transportu czy wyposażenia. Pozostałe 30% można przeznaczyć na wydatki bieżące związane z rozpoczęciem działalności. Beneficjent po zarejestrowaniu działalności gospodarczej może pozostać w KRUS do dnia złożenia wniosku o wypłatę drugiej raty premii.

Źródło: www.arimr.gov.pl