Uprawa
fot. Fotolia

Z dniem 1 stycznia 2020 roku w życie weszły nowe przepisy, które znajdują zastosowanie w rolnictwie. Poniżej pełna lista regulacji, które wchodzą obowiązują od nowego roku.

1. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2020 roku

Powyższe rozporządzenie dotyczy stawek zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego, który wykorzystywany jest do produkcji rolnej na rok 2020. Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, Rada Ministrów w terminie do 31 grudnia określa stawkę zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego w kolejnym roku. Stawka określana jest w oparciu o projekt ustawy budżetowej na następny rok i obowiązującą stawkę podatku akcyzowego od oleju napędowego.

2. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 roku

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) rozporządzenie określa wysokość dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok 2020. Intensywność pomocy nie może przekroczyć 65% kosztów składek ubezpieczeniowych ? wynika to z wytycznych Unii Europejskiej w sprawie pomocy państwa w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich w latach 2014?2020. Biorąc pod uwagę powyższy aspekt, zaproponowano wysokość dopłat do składek ubezpieczenia w wysokości 65% składki, zarówno w przypadku upraw rolnych jak i zwierząt gospodarskich.

3. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na 2020 roku

Powyższe rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 5 ust. 9 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2019 r. poz. 477) i określa maksymalne sumy ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok 2020. Na mocy rozporządzenia, minister rolnictwa zobowiązany jest do corocznego określania w terminie do dnia 30 listopada maksymalnych sum ubezpieczenia dla poszczególnych upraw rolnych i zwierząt gospodarskich na rok następny, mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu ochrony ubezpieczeniowej producentów rolnych oraz możliwości budżetu państwa.

4. Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o oznakowaniu produktów wytworzonych bez wykorzystania organizmów genetycznie zmodyfikowanych jako wolnych od tych organizmów (Dz. U. poz. 1401).

Powyższa ustawa wprowadza dobrowolny system znakowania produktów żywnościowych i paszowych jako wolnych od GMO. Jako produkty wolne od GMO, biorąc pod uwagę przepisy ustawy, możliwe jest znakowanie:

? żywności pochodzenia roślinnego, ale wyłącznie taka, która ma odpowiedniki modyfikowane genetycznie dopuszczone do obrotu na rynku Unii Europejskiej (kukurydza, rzepak, soja, burak cukrowy),

? żywności pochodzenia zwierzęcego, która uzyskana jest ze zwierząt lub od zwierząt karmionych paszami ?bez GMO?,

? żywności wieloskładnikowej, która zawiera co najmniej 50% składników kwalifikujących się do oznakowania,

? pasz.

Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 roku dokładnie określa wymagania dotyczące każdej z wymienionych grup produktów oraz formy ich oznakowania i wprowadza przy tym identyczne w formie znaki graficzne zawierające oznaczenia słowne:

? ?bez GMO? ? w przypadku żywności pochodzenia roślinnego oraz pasz,

? ?wyprodukowane bez stosowania GMO? ? w przypadku żywności pochodzenia zwierzęcego i żywności wieloskładnikowej, w której znajdą się składniki pochodzenia zwierzęcego.

Kontrolą przestrzegania zapisów ustawy zajmuje się Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych i Inspekcja Handlowej w zakresie kontroli żywności oraz Inspekcja Weterynaryjna ? w zakresie kontroli pasz.

5. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 listopada 2019 r. w sprawie znaków graficznych, które stosuje się w celu oznakowania żywności i pasz jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. poz. 2236).

Celem powyższego rozporządzenia jest ujednolicenie formy graficznej znaków stosowanych dla oznakowania produktów jako wolnych od organizmów genetycznie zmodyfikowanych (GMO). Dotyczy to:

? żywności, w tym żywności pochodzenia roślinnego, żywności pochodzenia zwierzęcego, jak i żywności wieloskładnikowej;

? pasz.

Jednolita forma oznakowania ma na celu stworzenie systemu, dzięki któremu konsument otrzyma jednoznaczną i łatwą w odbiorze informację o specyfice produktów, czyli braku modyfikacji genetycznej w żywności pochodzenia roślinnego i w paszach oraz braku stosowania modyfikacji genetycznej w procesie wytwarzania żywności pochodzenia zwierzęcego (przede wszystkim o niestosowaniu pasz GMO w żywieniu zwierząt).

Źródło: www.minrol.gov.pl