fot. Fotolia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przedstawiła na jakim pułapie kształtować będzie się wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie, jaką będą musieli opłacać rolnicy w III kwartale 2018 roku.

Podobnie jak w II kwartale 2018 roku, wysokość stawki dla każdej osoby podlegającej ubezpieczeniu w KRUS wynosić będzie 42 złote miesięcznie. Jeżeli chodzi o osoby, które ubezpieczone są w ograniczonym zakresie, reguła ustalania miesięcznej stawki także będzie analogiczna i będzie wynosić 1/3 pełnej składki, czyli 14 zł.

W przypadku ubezpieczenia emerytalno-rentowego w III kw. 2018 roku, podstawowa miesięczna składka wynosić będzie 10% emerytury podstawowej obowiązującej w czerwcu 2018 roku (912,86 zł), czyli 91 zł.

Jeżeli chodzi o dodatkową miesięczna składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe dla osób posiadających gospodarstwo rolne o powierzchni większej niż 50 hektarów przeliczeniowych użytków rolnych, to w III kw. 2018 roku wynosić ona będzie:

? 12% emerytury podstawowej (110 zł) w przypadku gospodarstw rolnych o obszarze do 100 hektarów przeliczeniowych,

? 24% emerytury podstawowej (219 zł) w przypadku gospodarstw rolnych posiadających obszar większy niż 100 hektarów przeliczeniowych, ale mieszący się w normie do 150 hektarów,

? 36% emerytury podstawowej (329 zł) w przypadku gospodarstw rolnych posiadających obszar większy niż 150 hektarów przeliczeniowych, ale mieszący się w normie do 300 hektarów,

? 48% emerytury podstawowej (438 zł) w przypadku gospodarstw rolnych posiadających obszar większy niż 300 hektarów przeliczeniowych.

48 proc. emerytury podstawowej, tj. 438,00 zł ? w przypadku gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Składki należy uregulować do dnia 31 lipca 2018 roku.

W przypadku pomocnika rolnika wysokość miesięcznej stawki wynosić będzie 42 zł miesięcznie. Jeżeli pracownik zawarł z rolnikiem umowę pomocy przy zbiorach na okres krótszy niż miesiąc, wówczas wysokość miesięcznej stawki powinna obliczana proporcjonalnie do liczby dni przepracowanych dni.

Termin uregulowania składek za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem kolejnego miesiąca

KRUS