uprawa przedsiewna
fot. Fotolia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oficjalnie poinformowało, ze w okresie trzech lat podatkowych zwiększona została pomoc de minimis dla jednego gospodarstwa rolnego z 15000 euro do 20000 euro.

W przypadku limitu pomocy, jaką gospodarstwa rolne w Polsce mogą otrzymać ze środków pochodzących z budżetu krajowego i budżetu jednostek samorządu terytorialnego w okresie trzech lat podatkowych, kwota ta została podniesiona z poziomu 225.700.000 euro do 295.932.125 euro.

22 lutego 2019 r. Komisja Europejska opublikowała rozporządzenie Komisji (UE) 2019/316 z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1408/2013 w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 51 I z 22.02.2019, str. 1).

Powyższe rozporządzenie zakłada również wyższy limit dla gospodarstwa rolnego (25.000 euro) oraz wyższy limit krajowy (dla Polski 355.118.550 euro) jeżeli:

? limit sektorowy nie zostanie przekroczony

? będzie prowadzony centralny rejestr w celu rejestrowania wszelkiej pomocy de minimis, z podziałem na sektory produkcji rolnej w celu zapobiegania przekroczenia udzielenia pomocy dla jednego sektora produkcji rolnej w wysokości 50% limitu dla gospodarstwa rolnego i 50% limitu krajowego.

Podwyższone limity zaczną obowiązywać od 14 marca 2019 roku do 31 grudnia 2027.

MRiRW