nawożenie azotem 1 marzec
fot. Fotolia

Resort rolnictwa odpowiedział na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych, która w dniu 14 lutego zwróciła się z propozycją wprowadzenia możliwości stosowania nawozów azotowych przed terminem 1 marca.

Przypomnijmy, że od lipca 2018 roku w Polsce obowiązuje ?Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu?, na mocy którego stosowanie nawozów może odbywać się wyłącznie we wskazanych terminach.

KRIR swoją sugestię argumentował faktem, że rolnictwo jest specyficznym działem gospodarki, w którym ciężko jest trzymać się ściśle ustalonych terminów, a harmonogram prac uzależniony jest od warunków atmosferycznych. Było to szczególnie widoczne w tym roku, kiedy na skutek łagodnej zimy i wysokich temperatur, rośliny wznowiły wegetację już w połowie lutego, jednak ze względu na obowiązujące przepisy, rolnicy nie mogli przystąpić do prac związanych z wiosennym nawożeniem.

Resort rolnictwa poinformował, że obecnie obowiązujące w Polsce przepisy są konsekwencją wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie C-356/13, zgodnie z którym dotychczas obowiązujące w Polsce przepisy w tym zakresie nie gwarantowały wystarczającego poziomu ochrony wód wynikającego ze stosowania przepisów dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanym i przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG) tzw. dyrektywy azotanowej.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróciło uwagę, że kluczowym podmiotem w kwestii wdrażania dyrektywy azotanowej w Polsce jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ).

Resort rolnictwa zapowiedział, że w związku z powyższym zwróci się do MGMiŻŚ z prośbą o przeprowadzenie analiz w zakresie możliwości zmiany wiosennych terminów stosowania nawozów, tak aby były one adekwatne do warunków atmosferycznych panujących w danym regionie.

KRIR