fot. Fotolia

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego poinformowała, że w dniu 9 maja 2018 roku, prezydent Andrzej Duda uchwalił ustawę o zmiany w ustawie o rencie socjalnej.

Na podstawie wprowadzonych zmian, najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności ma zostać podniesiona z poziomu 84% do poziomu 100% tej kwoty.

Oznacza to, że renta socjalna wzrośnie z 865,03 zł do 1029,80 zł, a regulacja wejdzie w życie 1 września 2018 roku, z mocą od dnia 1 czerwca 2018 roku.

Renta socjalna jest świadczeniem, które przysługuje osobie, która ukończyła 18 rok życia i jest całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało przed ukończeniem pełnoletności lub w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej ? przed ukończeniem 25 roku życia lub w toku studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Jeżeli uprawnienia do pobierania renty socjalnej zbiegają się z uprawnieniami do pobierania renty rodzinnej, wówczas kwota renty socjalnej jest obniżana tak, aby łączna kwota obu świadczeń nie przekraczała 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a więc 2059,60 zł.

Kwota obniżonej renty socjalnej, nie może być jednak niższa niż 10% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a więc 102,98 zł.

Podmiotem, który odpowiada za rozpatrywanie wniosków o przyznanie renty socjalnej jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeżeli osoba ubiegająca się o rentę socjalną i pobiera jednocześnie rentę rodzinną, wówczas wysokości obu tych świadczeń i wypłaty renty socjalnej w zbiegu z rentą rodzinną rolniczą dokonuje Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

KRUS zakomunikował, że we wrześniu ponownie ustali wysokość renty socjalnej wypłacanej w zbiegu z rentą rodzinną rolniczą i wypłaci stosowne wyrównanie tej renty za okres od dnia 1 czerwca 2018 r. do dnia 31 sierpnia 2018. O wysokości renty socjalnej, zainteresowani zostaną poinformowani stosowną decyzją.

KRUS