Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie oficjalnie wszedł w życie w 10 maja 2019 roku. Wówczas Ministerstwo Środowiska wraz z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oficjalnie ogłosiło jego realizację.

W poniedziałek w Ministerstwie Środowiska odbyła się konferencja prasowa dotycząca ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, w której udział wziął minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski oraz minister środowiska, Henryk Kowalczyk.

Konferencja prasowa była także okazją do podpisania porozumienia pomiędzy wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą, które zajmować się będą przyjmowaniem wniosków dotyczących ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie.

? Podpisane dziś porozumienia między wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej a Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczą w Warszawie sprawi, że uproszczony zostanie system składania wniosków i przyznawania dofinansowania dla rolników ? powiedział Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa i rozwoju wsi.

? Współpraca pomiędzy Ministerstwem Środowiska, a Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi układa się wzorowo, z czego bardzo się cieszę. ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie to nasza kolejna dobra inicjatywa wsparcia dla rolników. Współpraca taka jak ta sprawia, że możemy podnieść poziom rozwoju wsi. Samo przedsięwzięcie będzie też korzystne dla środowiska, ponieważ wpłynie ono na poprawę jakości gleb rolniczych ? stwierdził minister środowiska, Henryk Kowalczyk.

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie skierowany jest do rolników posiadających gospodarstwa rolne o powierzchni do 75 ha (pH gleby poniżej lub równe 5,5), a jego łączny budżet wynosi 300 mln zł. Dofinansowanie w ramach programu będzie mieć charakter pomocy de minimis, a jego realizacja będzie skutkować poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej Okręgowej Stacji Chemiczno?Rolniczej (OSCh-R).

W ramach ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, kwota dofinansowania przedsięwzięcia wynosić będzie odpowiednio:

1) W przypadku gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych, do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO)

2) Dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych, do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO)

3) W przypadku gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych, do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO).

Kosztami kwalifikowanymi w ramach ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie będą koszty zakupu:

1) Koszty wapna nawozowego, które odpowiadają rodzajom wapna nawozowego i określone są w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 roku w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, a także sposobu badania nawozów mineralnych i rodzajów wapna nawozowego (Dz.U. Nr 183, poz. 1229),

2) Koszty środka wapnującego, który określony jest przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów.

W przypadku kosztów kwalifikowanych, o których mowa w ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie okres kwalifikowalności obowiązuje od 1 czerwca 2019 do 31 października 2023.

Ważne jest, aby podczas zakupu umieścić na fakturze informacje dotyczące typu i odmiany zakupionego wapna nawozowego lub środków wapnujących oraz zawartość CaO lub CaO+MgO.

Przykładowa informacja na fakturze przy zakupie wapna nawozowego, która odpowiada typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki to:

wapno nawozowe typ: z przerobu skał wapiennych, odmiana 04, minimalna zawartość CaO 50%

Przykładowa informacja na fakturze przy zakupie środka wapnującego, który odpowiada typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE)
nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady to:

G.1. Wapień naturalny, typ: wapień ? standardowy oraz zawartość CaO% deklarowana przez producenta środka wapnującego.

Wnioski dotyczące dofinansowania składać można we właściwej Okręgowej Stacji Chemiczno?Rolniczej (OSCh-R) od 1 sierpnia 2019. Szczegółowe informacje oraz wzór wniosku można znaleźć na stronach internetowych właściwej Okręgowej Stacji Chemiczno?Rolniczej oraz  Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Wnioski niekompletne lub negatywnie zweryfikowane nie będą rozpatrywane.

O przywróceniu programu wapnowania gleb w Polsce, zaczęło mówić się w listopadzie 2018 roku po wniosku złożonym ze strony Krajowej Rady Izb Rolniczych. Pomysł ten spotkał się z poparciem ze strony resortu rolnictwa, który przekazał go do resortu środowiska.

W związku z powyższym, program wapnowania gleb w Polsce jest programem, którego nadrzędnym celem jest poprawa jakości środowiska, a nie zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów rolnych.

MRiRW