wapnowanie gleb
fot. Krzysztof Przepióra

O tym, że ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie wejdzie w życie wiadomo już od kilku tygodni. Dotychczas brakowało jednak szczegółowych informacji na ten temat.

Na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pojawiły się informacje o warunkach realizacji ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, na który w latach 2019-2023 przewidziano dofinansowanie w wysokości 300 mln zł.

Nabór wniosków do ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie będzie odbywał się w sposób ciągły i będą one przyjmowane od rolników i posiadaczy użytków rolnych o pH gleby mniejszej lub równej 5,5. Wnioski będą obsługiwane przez Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zawrą z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę udostępnienia środków.

Program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie uwzględnia koszty kwalifikowane, którymi są koszty zakupu:

1) wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),

2) środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania.

Kwota dofinansowania wynosić będzie:

1) do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,

2) do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,

3) do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, ale nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

Informacje o terminach składania wniosków w ogólnopolskim programie regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie zostaną podane przez WFOŚiGW, a okres kwalifikowalności kosztów potrwa d 01.06.2019 do 31.10.2023 roku.

KRIR