fot. Fotolia

Rok 2020 jest rokiem, w którym przeprowadzony zostanie Powszechny Spis Rolny (PSR).

Powszechny Spis Rolny będzie realizowany w całej Polsce w terminie od 1 września do 30 listopada 2020 roku.

Spis rolny będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych:

– osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych),
– osób prawnych,
– jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez:

– samospis na stronie internetowej GUS i spisu rolnego,
– odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego,
– odpowiedzi w wywiadzie bezpośrednim przeprowadzanym przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.

Podczas spisu, zbierane będą informacje dotyczące:

– osoby kierującej gospodarstwem rolnym,
– położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych,
– osobowości prawnej,
– typu własności użytków rolnych,
– produkcji ekologicznej,
– rodzaju użytkowanych gruntów,
–powierzchni zasiewów według upraw,
– powierzchni nawadnianej,
– zużycia nawozów mineralnych i organicznych,
– pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych,
– rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych.

Źródło: www.spisrolny.gov.pl