nawożenie gnojowicą
fot. Fotolia

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że z dniem 9 sierpnia 2019 roku opublikowana została ustawa o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest upowszechnianie Kodeksu dobrej praktyki rolniczej w zakresie ograniczania emisji amoniaku.

Kodeks dobrej praktyki rolniczej określa szereg praktyk rolniczych, mających na celu ograniczenie emisji amoniaku do atmosfery i które są możliwe do wdrożenia w polskim rolnictwie.

W kodeksie znajdują się między innymi rozwiązania dotyczące niskoemisyjnych technik rozprowadzania i przechowywania nawozów oraz systemów utrzymywania i żywienia zwierząt, a także zalecenia dotyczące racjonalizacji nawożenia azotowego.

Praktyki, które zostały uwzględnione w kodeksie zostały dobrane pod względem potencjału ograniczenia emisji z uwzględnieniem kosztów zastosowania oraz skali trudności we wdrożeniu ? poinformował resort rolnictwa.

W Kodeksie dobrej praktyki rolniczej znajdują się liczne odwołania do Zbioru Zaleceń Dobrej Praktyki Rolniczej.

Resort rolnictwa podkreśla, że oba dokumenty są kluczowe z punktu widzenia dostosowań sektora rolnego do działań związanych z realizacją wymogów Unii Europejskiej w zakresie szeroko pojętej polityki ochrony środowiska.Z drugiej strony w sposób komplementarny przyczyniają się do upowszechniania w polskim rolnictwie praktyk i zmian technologii produkcji sprzyjających ograniczeniu emisji zanieczyszczeń, przy założeniu poniesienia minimalnych kosztów przez rolników, co pozwoli na ekonomiczną optymalizację ich stosowania.

MRiRW