wapnowanie gleby
fot. Fotolia

Z dniem 1 stycznia 2019 roku w życie weszły nowe regulacje prawne opracowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które będą obowiązywać rolników. Z jakimi zmianami muszą liczyć się właściciele gospodarstw rolnych?

1) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej:

Ustawa ta zakłada zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 hektar upraw rolnych z 86 do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych.

Wprowadzony zostaje także limit zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej (DJP) bydła. Dotyczy to gospodarstw rolnych, w których odbywa się chów lub hodowla bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji w wysokości 30 litrów na 1 dużą jednostkę przeliczeniową bydła.

Zmianie ulegnie również termin określenia przez Radę Ministrów stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego na rok następny. Ze względu na krótki okres jaki pozostaje na prace legislacyjne w tym zakresie z zachowaniem obowiązujących terminów poszczególnych etapów legislacyjnych, będzie on przesunięty z dnia 30 listopada na 31 grudnia.

2) Ustawa z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji:

Ustawa ta zakłada podwyższenie kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych do 40 tys. zł. Ponadto podmioty zajmujące się produkcją i sprzedażą przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, o ile podmioty te korzystałyby w procesie produkcji z własnego surowca (wymagany jest co najmniej 50% udział własnego surowca w produkcie) oraz nie zatrudniały pracowników, mają możliwość korzystania ze zwolnienia podatkowego.

Podmioty prowadzące rolniczy handel detaliczny będą też mieć szerszy zakres odbiorców wyprodukowanych środków spożywczych. Będą nimi podmioty prowadzące handel detaliczny z przeznaczaniem dla konsumenta finalnego, a więc sklepy, stołówki czy restauracje zlokalizowane na ograniczonym obszarze (województwo, w którym ma miejsce prowadzenie produkcji żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego oraz powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem).

3) Ustawa z dnia 4 października 2018 roku o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia:

Celem tej ustawy jest wprowadzenie ułatwień w zakresie prawa żywnościowego, a konkretnie procedury rejestracji działalności u właściwego organu urzędowej kontroli żywności dla podmiotów zamierzających prowadzić produkcję żywności na małą skalę i jej wprowadzanie na rynek w krótkich łańcuchach dystrybucji.

Zniesiony został między innymi obowiązek przedkładania powiatowemu lekarzowi weterynarii do zatwierdzenia projektu technologicznego zakładu oraz obowiązek informacyjny dla podmiotów prowadzących sprzedaż bezpośrednią lub działalność marginalną, lokalną i ograniczoną.

Podmioty, które chciałyby prowadzić produkcję żywności na niewielką skalę, nie będą musiały ubiegać się o zatwierdzenia tego rodzaju działalności przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Konieczne będzie natomiast ubieganie się o wpis do rejestru zakładów we właściwym organie Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

4) Ustawa z dnia 22 listopada 2018 roku o zmianie ustawy o paszach:

Na mocy zmian wprowadzonych w ustawie, stosowanie pasz genetycznie modyfikowanych będzie możliwe do 1 stycznia 2021 roku. W Polsce wciąż brakuje odpowiedniego areału upraw roślin białkowych, który mógłby pokryć zapotrzebowanie Polski w białko.

Zadaniem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi jest opracowanie planu wykorzystania krajowych źródeł białka oraz zminimalizowanie deficytu białka paszowego w żywieniu zwierząt w zakresie pozyskiwania białka paszowego ze źródeł krajowych.

5) Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o ochronie roślin oraz niektórych innych ustaw:

Powyższa ustawa wprowadza rozwiązania, które mają umożliwić spełnienie wymagań importowych państw trzecich (spoza Unii Europejskiej), co jest zasadniczym warunkiem utrzymania i ubiegania się o otwarcie nowych rynków zbytu dla polskich towarów rolno-spożywczych. Aby pozyskiwanie nowych rynków zbytu stało się łatwiejsze, uzupełniono dotychczasowe regulacje o przepisy dotyczące nadzoru nad podmiotami ujętymi w rejestrze eksporterów. Jak podaje resort rolnictwa, ustawa wprowadza także szereg uproszczeń, ograniczających obciążenia administracyjne i ułatwiających działalność rolniczą i gospodarczą.

Od 1 stycznia 2019, w życie weszły także następujące rozporządzenia i rozwiązania:

1) Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie księgi rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz:

Powyższe rozporządzenie nakłada obowiązek dokonywania zmian w księgach rejestracji świń prowadzonych w siedzibach stada położonych na obszarze zapowietrzonym, zagrożonym lub innym obszarze podlegającym ograniczeniom, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, w terminie 2 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu. W pozostałych przypadkach pozostawiono termin 7 dni od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące obowiązek wpisu na dokonanie wpisu w księdze rejestracji.

Hodowcy bydła, świń, owiec lub kóz, którzy uzyskali dostęp do systemu informatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ? portalu IRZPlus zostali zniesieni z obowiązku prowadzenia księgi rejestracji.

2) Nowe rozwiązania w zakresie wykorzystania środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego:

1 stycznia 2019 roku zakończył się 2-letni okres przejściowy wprowadzony 1 stycznia 2017 roku w zakresie wykorzystania środków Funduszu Promocji Mięsa Wieprzowego.

Ze względu na fakt, że znaczna część ubitych świń w Polsce to zaimportowane prosięta i warchlaki, zdecydowano się na wprowadzenie działań promocyjnych. Do dnia 31 grudnia 2018 roku środki finansowe funduszy promocji produktów rolno-spożywczych mogły być przeznaczane na finansowanie lub współfinansowanie programów lub działań promocyjnych lub informacyjnych, dotyczących mięsa wieprzowego, które zostało pozyskane ze świń, których:

1) ostatni etap chowu wynoszący co najmniej 4 miesiące odbył się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ? w przypadku świń, których wiek w chwili poddawania ubojowi przekraczał 6 miesięcy;

2) chów odbył się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej co najmniej od dnia, w którym osiągnęły masę 30 kg ? w przypadku świń, których wiek w chwili poddawania ubojowi nie przekraczał 6 miesięcy, a ich masa wynosiła co najmniej 80 kg;

3) chów odbył się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ? w przypadku świń, których wiek w chwili poddawania ubojowi nie przekraczał 6 miesięcy, a ich masa wynosiła mniej niż 80 kg.

Celem okresu przejściowego było ułatwienie branży mięsa wieprzowego dostosowanie cyklu produkcji mięsa w taki sposób, aby po 31 grudnia 2018 roku wsparcie ze środków funduszy mogło być przeznaczane na działania lub programy informacyjne lub promocyjne dotyczące mięsa wieprzowego wyłącznie pochodzącego od świń urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz których chów i ubój odbył się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

MRiRW