pszenica ozima - wschody
fot. Krzysztof Przepióra

Rada Ministrów wprowadzi zmiany w ustawie dotyczącej obrotu ziemią. W dniu dzisiejszym przyjęty został projekt ustawy, który zakłada złagodzenie ograniczeń w obrocie nieruchomościami rolnymi, tak aby więcej podmiotów mogło nabyć grunty rolne.

Na mocy zmian rozszerzony został katalog przypadków, w których nie będą stosowane przepisy ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Chodzi o nieruchomości rolne które:

? położone w granicach administracyjnych miast,
? w których grunty oznaczone w ewidencji gruntów i budynków, jako tereny pod stawami rybnymi, stanowią co najmniej 70 proc. powierzchni nieruchomości,
? zostały nabyte z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP), jako tzw. ?ogródki przydomowe?.

Na mocy wprowadzonych zmian w ustawie, nieruchomość rolną będą mogły nabyć także osoby nie mające statusu rolnika indywidualnego. Nieruchomość rolną będzie można nabyć:

? w momencie, kiedy nieruchomość rolna będzie mieć powierzchnię mniejszą niż 1 ha,
? w postępowaniu egzekucyjnym i upadłościowym,
? w wyniku zniesienia współwłasności, podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeństwa oraz działu spadku,
? w wyniku podziału, przekształcenia bądź łączenia spółek prawa handlowego.

W powyższych przypadkach nie będzie już konieczne uzyskanie zgody dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na nabycie nieruchomości rolnej.

Ponadto skrócony zostanie z 10 do 5 lat okres który:

? nabywca nieruchomości rolnej musi prowadzić gospodarstwo rolne, w skład którego weszła nabywana nieruchomość,
? nabyta nieruchomość nie może być sprzedana, ani oddana w posiadanie innym podmiotom.

Zgoda dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będzie potrzebna gdy:

? sprzedaż lub oddanie nieruchomości rolnej będzie miało nastąpić przed upływem 5 lat od jej nabycia,
? nieruchomość rolna będzie miała zostać nabyta przez uczelnie na cele dydaktyczne oraz państwowe lub samorządowe osoby prawne na cele publiczne.

Ponadto rozszerzony został katalog osób bliskich (w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego) o rodzeństwo rodziców oraz pasierbów. Zdecydowano się także odejść od wymogu poświadczenia przez oświadczenia przez wójta, burmistrza, czy prezydenta miasta faktu posiadania gospodarstwa rolnego. Dowodem potwierdzającym ten fakt będzie pisemne oświadczenie prowadzącego gospodarstwo.

Zmiany w ustawie wejdą w życie po 14 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Jeden artykuł zacznie obowiązywać po 12 miesiącach od daty ogłoszenia.

MRiRW