susza
fot. Krzysztof Przepióra

Minister rolnictwa i rozwoju wsi, Jan Krzysztof Ardanowski poinformował o stratach, jakie ponieśli rolnicy w związku z pojawieniem się suszy w 2019 roku.

Ze stanu na dzień 31 lipca 2019 roku wynika, że susza rolnicza wystąpiła we wszystkich monitorowanych uprawach i dotyczy plantacji zbóż jarych oraz ozimych, truskawek, drzew i krzewów owocowych, roślin strączkowych, kukurydzy na ziarno oraz kiszonkę, warzyw gruntowych, buraka cukrowego, ziemniaka oraz chmielu.

Do szacowania skutków suszy w 2019 roku powołanych zostało 1298 komisji, które pracują na terenie 1250 gmin. Z danych z początku sierpnia wynika, że w 134 289 gospodarstwach rolnych stwierdzono występowanie suszy rolniczej, która pojawiła się 1 805,5 tys. ha upraw. Chociaż komisje w dalszym ciągu prowadzą prace, wartość strat oszacowano wówczas na 1 mld 87 mln 955 tys. zł.

Minister rolnictwa poinformował, że rolnicy poza odszkodowaniami wypłacanymi przez zakłady ubezpieczeń mogę ubiegać się o takie formy wsparcia jak:

1) Kredyty preferencyjne na wznowienie produkcji rolnej w bankach współpracujących z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dotyczy to wznowienia produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej.

2) Poręczenia i gwarancje spłaty kredytów bankowych udzielonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, które znajdują się na obszarach objętych suszą rolniczą.

3) Udzielenie przez prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz pomocy w regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenia w całości lub w części bieżących składek. Pomoc może zostać przyznana na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, takie jak susza rolnicza.

4) Odroczenie i rozłożenie i rozłożenie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, a także przyznanie ulg w opłatach czynszu, a także umorzenie raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody.

5) Udzielenie ulg w podatku rolnym przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast, które następuje na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów