Ciągnik rolniczy
fot. Fotolia

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła termin przyjmowania wniosków o przyznanie premii dla młodych rolników.

W tym roku będą one przyjmowane w terminie od 29 czerwca do 30 lipca, a maksymalna kwota wsparcia mająca charakter bezzwrotnej premii wyniesie 100 tysięcy złotych. Otrzymane pieniądze będzie można wykorzystać między innymi na zakup maszyn rolniczych.

O tym, którzy rolnicy otrzymają wsparcie zadecyduje kryterium punktowe. Pieniądze będą przyznawane wnioskodawcą z największą liczbą punktów, przy czym pomoc będzie przyznawana, jeżeli wnioskodawca uzyska co najmniej 8 punktów.

Środki będą wypłacane w dwóch ratach: Pierwsza w wysokości 80 tys. zł po decyzji o przyznaniu płatności, druga w wysokości 20 tys. zł po sporządzeniu biznesplanu.

O premię mogą starać się osoby fizyczne, które:

– w dniu złożenia wniosku o przyznanie pomocy były pełnoletnie, ale nie miały więcej niż 40 lat;

– są obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej;

– posiadają kwalifikacje zawodowe, które wynikają z wykształcenia lub wykształcenia i stażu pracy w rolnictwie;

– zobowiązane się do uzupełnienia kwalifikacji zawodowych, z wyłączeniem stażu pracy w rolnictwie w okresie 36 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy;

– przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy, lecz nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia tego wniosku rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie o powierzchni użytków rolnych wynoszącej co najmniej 1 ha;

– przedstawiły biznesplan dotyczący rozwoju gospodarstwa oraz zobowiązały się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie przewidzianym w biznesplanie, lecz nie później niż do dnia upływu 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;

– najpóźniej w terminie 9 miesięcy od dnia doręczenia decyzji o przyznaniu pomocy rozpoczną prowadzenie gospodarstwa:

* o powierzchni użytków rolnych równej co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju, a w województwach o niższej średniej – co najmniej średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w województwie oraz nie większej niż 300 ha;

* którego wielkość ekonomiczna jest nie mniejsza niż 13 000 euro i nie większa niż 150 000 euro.

Źródło: ARiMR