Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy na podstawie przeprowadzonej analizy poinformował, że rodzinne gospodarstwa rolne zanotowały w 2017 roku wzrost dochodów wynoszący średnio 30%.

Profesor Andrzej Kowalski sprawujący funkcję dyrektora Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, przedstawił podczas poniedziałkowej konferencji prasowej, która odbyła się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi analizę dochodów rolniczych w 2017 roku.

Dyrektor instytutu poinformował, że w 2017 roku nastąpił 12% wzrost produkcji rolnej przy tylko 2% wzroście kosztów, które wynikały głównie ze wzrostu cen energii.

12% procentowy wzrost produkcji rolniczej wynikał przede wszystkim ze zwiększenia udziału produkcji roślinnej w 2017 roku o około 7% oraz produkcji zwierzęcej o 17% w porównaniu do roku 2016.

Motorem napędowym przy wzroście produkcji roślinnej było zwiększenie się wolumenu produkcji zbóż o 7,5% co w połączeniu ze wzrostem cen o około 4% przełożyło się na zwiększenie wartości tego kierunku produkcji o ponad 12%.

W przypadku warzyw wolumen produkcji oraz cen wzrósł o 2%, co przełożyło się na wzrost tego kierunku produkcji o 4%. Jeżeli chodzi o rośliny oleiste i ziemniaki, to zwiększenie wartości produkcji o 10% było skutkiem 11% zwiększenia wolumenu produkcji przy nieznacznie niższych cenach.

Znaczny spadek zauważalny był w produkcji owoców, który wyniósł około 14%. Było to spowodowane między innymi zmniejszeniem o ponad 25% wolumenu produkcji przy wzroście cen mniejszym niż 25%.

W przypadku zwiększenia produkcji zwierzęcej, główną rolę odegrała produkcja mleka, żywca wołowego, wieprzowego i jaj.

W badaniu wzięły udział gospodarstwa towarowe objęte systemem FADN. Obserwacje ekonomiczne dotyczą ponad 740 tysięcy gospodarstw rolnych, z czego bardzo szczegółowo badanych jest 12 tysięcy gospodarstw.

? Wzrost dochodów był spowodowany przede wszystkim sytuacja rynkową, dzięki czemu zaobserwowane zostało złagodzenie dysparytetu dochodów rolniczych w stosunku do dochodów w całej gospodarce narodowej ? poinformował profesor Andrzej Kowalski.

Źródło: IERiGŻ